Statut

Na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS 61/2006) je ustanovna skupščina, dne 21.11.2007, sprejela sklep o ustanovitvi Kluba rodezijskih grebenarjev  Slovenije. Redna skupščina je na podlagi 20. člena Zakona o društvih (Ur..l. RS 61/2006 in 58/2009) dne 16.03.2019 v Žalcu potrdila spremembe posameznih členov in sprejela naslednji

 

 

STATUT KLUBA RODEZIJSKIH GREBENARJEV SLOVENIJE

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE
 1. člen

Društvo Klub rodezijskih grebenarjev Slovenije (v nadaljevanju Klub) je prostovoljna, samostojna, nepridobitna, javna, športna in strokovna organizacija, v katero se združujejo fizične osebe z namenom organiziranega in strokovnega opravljanja kinološke dejavnosti, ki je opredeljena s tem temeljnim aktom.

Temeljni akt kluba – Statut Kluba rodezijskih grebenarjev Slovenije (v nadaljevanju statut) – je usklajen z Zakonom o društvih in s pravnim redom Republike Slovenije. Klub deluje tudi v skladu z akti Kinološke zveze Slovenije.

 1. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki izhajajo iz veljavnih predpisov in statuta. Klub pridobi pravno osebnost z vpisom v register društev.

Fizične osebe, združene v Klub,  uveljavljajo svoje pravice in izpolnjujejo obveznosti, tako da:

 •  člani društva sodelujejo pri upravljanju društva neposredno ali posredno po predstavnikih, izvoljenih organih oziroma zastopniku društva na način, določen s statutom
 • izpolnjujejo obveznosti do Kluba
 • imajo določene pravice, obveznosti in odgovornosti, ki se ne morejo omejevati z drugimi posameznimi akti,
 • uresničujejo skupne interese,

Vsak član Kluba pridobi pravico upravljanja z dnem, ko postane njegov član.

 1. člen

Društvo nosi ime “Klub rodezijskih grebenarjev Slovenije” in ima sedež na naslovu vsakokratnega tajnika kluba.

Območje delovanja Kluba je Republika Slovenija.

 1. člen

Klub ima žig okrogle oblike premera 4 cm. Levo je silhueta rodezijskega grebenarja, desno pa je napis Klub rodezijskih grebenarjev Slovenije, pod njim kratica KRGS. Na žigu spodaj se nahajata tudi kratici KZS (Kinološka zveza Slovenije) in FCI (Madnarodna konološka zveza).

Znak Kluba je silhueta rodezijskega grebenarja, ob njem je napis Klub rodezijskih grebenarjev Slovenije, pod napisom pa kratica KRGS.

 1. člen

Klub je član Kinološke zveze Slovenije (KZS) in s tem tudi član Mednarodne kinološke zveze – FCI (v nadaljevanju FCI).

Klub se lahko povezuje s sorodnimi organizacijami oziroma včlani v zveze ali združenja doma in v tujini, če je to v njegovem interesu. Omenjene organizacije ali združenja morajo biti člani FCI.  O tem odloča upravni odbor Kluba.

 1. člen

Člani Kluba uresničujejo svoje pravice in obveznosti na skupščini Kluba, na sejah upravnega odbora, strokovnih organov in nadzornega odbora ter drugih organih kluba ter so lahko voljeni oziroma imenovani v organe Kluba, razen v kolikor statut za posamezno vrsto članov ne določa drugače. V KZS in v drugih kinoloških organizacijah uresničujejo člani Kluba svoje pravice neposredno ali preko imenovanih delegatov Kluba. Delegate imenuje upravni odbor Kluba.

 1. člen

Delovanje Kluba je javno.

O svojem delu Klub obvešča člane in širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja, na sejah, z zapisniki, z uradno spletno stranjo preko elektronskega medija, z objavami v uradnem glasilu revije KZS Kinolog ter z drugimi obvestili.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Kluba.

 

 1. NAMEN IN NALOGE KLUBA
 1. člen

Namen Kluba je združevanje in povezovanje lastnikov in ljubiteljev rodezijskih grebenarjev ter strokovno delo na kakovostni vzreji in vzgoji rodezijskih grebenarjev v Sloveniji.

 1. člen

Klub opravlja za člane naslednje naloge:

 • svetovanje vzrediteljem in lastnikom rodezijskih grebenarjev pri nakupu, vzgoji in prehrani psov ter pri izbiranju vzrejnih kombinacij,
 • organizira ocenjevanja zunanjosti, vzrejne preglede in razstave,
 • organizira druge kinološke prireditve, ki so v interesu Kluba,
 • obvešča člane kluba o vseh pomembnih zadevah v zvezi z rodezijskimi grebenarji
 • spodbuja strokovno izobraževanje članov Kluba
 • prizadeva si za zaščito živali.
 1. člen

Klub lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost in sicer:

 • organizira strokovno izobraževanje članov Kluba in tudi nečlanov Kluba,
 • organizira klubske prireditve,
 • prodaja propagandni material povezan z dejavnostjo Kluba (majice, koledarji ipd.),
 • organizira strokovne ekskurzije,
 • organizira srečolov, tombolo na prireditvah v organizaciji Kluba,
 • prodaja hrano in pijačo na prireditvah v organizaciji Kluba,
 • druge spremljajoče in dopolnilne dejavnosti.

 

III. ČLANSTVO

 1. člen

Članstvo v Klubu je prostovoljno in osebno.

Član Kluba je oseba, ki podpiše pristopno izjavo ali izpolni on-line prijavnico na spletni strani Kluba in plača letno članarnino, s včlanitvijo soglaša s tem Statutom in Etičnim kodeksom Kluba in spoštuje odločitve organov Kluba

V Klub so včlanjeni redni, častni člani ter člani tujci.

Redni član Kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 15 let in ki s podpisom izjave sprejme ta statut in Etični kodeks Kluba ter plača članarino.

Društvo ima lahko tudi častne člane, ki so s svojim delom in zaslugami prispevali v trajno dobrobit pasme rodezijski grebenar. O podelitvi naslova “častni član” in vključitvi častnega člana v društvo odloči upravni odbor Kluba s sklepom.

Član tujec mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za članstvo v društvih v Republiki Sloveniji.

Če se v Klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta starosti, mora zanj njegov zakoniti zastopnik pred vstopom v Klub podati pisno soglasje. Mladoletni člani do dopolnjenega 15. leta starosti nimajo glasovalne pravice in ne morejo delovati v organih Kluba.

Mladoletni člani do dopolnjenega 15.leta,častni člani in člani tujci imajo enake pravice in dolžnosti kot redni člani, razen da:

– ne morejo voliti in biti voljeni v organe društva;

– ne morejo odločati v društvu;

– za mladoletne člane do dopolnjenega 15.leta starosti znaša letna članarina 50% članarine za redne člane

– častni člani so oproščeni plačila članarine

– za člane tujce znaša članarina enako kot za redne člane.

Rednim članom, članom tujcev in častnim članom lahko društvo za njihovo delo in razvoj društva podeli odlikovanje. Za podelitev odlikovanj se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o odlikovanjih KZS. Sklep o podelitvi odlikovanja sprejme Skupščina na predlog upravnega odbora Kluba.

 1. člen

Nove člane sprejema upravni odbor na podlagi pisne pristopne izjave in plačila članarine. Upravni odbor ima pravico, da zavrne osebo, ki se želi včlaniti, brez obrazložitve. Članarina se plačuje za eno leto vnaprej.

Višina članarine je v pristojnosti upravnega odbora.

 1. člen

Pravice rednih članov Kluba so, da:

 • sodelujejo pri delu organov Kluba,
 • volijo in so izvoljeni v organe Kluba,
 • dajejo predloge organom Kluba pri delu in izpolnjevanju nalog,
 • sodelujejo na klubskih prireditvah ter zastopajo Klub na prireditvah v Republiki Sloveniji in v tujini,
 • za dosežene uspehe prejmejo nagrade in pohvale,
 • so seznanjeni z delom Kluba in njegovih organov ter sklepi KZS,
 • so upravičeni do strokovne pomoči pri vzreji in izpopolnjevanju.

Član lahko uveljavlja pravice iz statuta samo, če ima plačano članarino za tekoče koledarsko leto.

 1. člen

Obveznosti članov Kluba so, da:

 • spoštujejo statut in Etični kodeks Kluba ter določbe in sklepe organov Kluba ter KZS
 • redno plačujejo članarino,
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa Kluba,
 • skrbijo za objekte Kluba in druga sredstva, s katerimi Klub razpolaga,
 • skrbijo za ugled Kluba in slovenske kinologije nasploh,
 • upoštevajo določila Zakona o zaščiti živali.
 1. člen

Članstvo v Klubu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom, kadar poda organu Kluba pisno izjavo,
 • s črtanjem iz evidence, zaradi neizpolnjevanja obveznosti in neplačila članarine do 28. februarja tekočega leta,
 • člana se iz kluba izključi, če zavestno ravna v nasprotju z interesi in usmeritvijo kluba,
 • z izključitvijo na podlagi sklepa upravnega odbora ali skupščine kluba,
 • s smrtjo člana.

 

 1. ORGANIZACIJA KLUBA
 1. člen

Organi Kluba so:

 • skupščina,
 • upravni odbor,
 • strokovna komisija Kluba
 • nadzorni odbor.

 

SKUPŠČINA

 1. člen

Skupščina je najvišji organ Kluba in voli člane v druge organe Kluba. Sestavljajo jo vsi člani Kluba.+

 1. člen

Skupščina je redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredna skupščina se sklicuje po potrebi. Sklicuje jo upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo petine rednih članov Kluba. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bila sklicana. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje en mesec po prejemu zahteve. V nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino nadzorni odbor ali petina rednih članov Kluba.  Vabilo za skupščino z dnevnim redom mora prejeti vsak član najmanj štirinajst dni pred dnevom, za katerega je sklicana.

 1. člen

Skupščina Kluba je sklepčna, če je ob napovedani uri prisotnih več kot polovica rednih članov. Če ob napovedani uri začetka skupščine ni kvoruma, se začetek odloži za 15 minut. Po tem času pa skupščina lahko veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj tretjina rednih članov. Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za 15 minut, po tem pa se kvorum zniža na vsaj štiri redne člane..

 1. člen

Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih rednih članov. Pri odločanju o spremembi statuta ali strokovnega pravilnika oziroma pri odločanju o prenehanju delovanja Kluba je potrebna dvotretjinska večina ob prisotnosti vsaj polovice rednih članov. Glasovanje na skupščini je javno, če se ne odloči drugače. Člani organov Kluba ne morejo glasovati o svoji nezaupnici.

 1. člen

Skupščino odpre predsednik in jo vodi, dokler se ne izvoli delovnega predsedstva, ki nato nadaljuje z delom.

Delovno predsedstvo sestavljajo dva ali trije člani: predsednik in eden ali dva člana. Nato se izvoli zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika ter dvo ali tri tričlansko verifikacijsko komisijo.

Če je skupščina volilna, se izvoli še dvo ali tričlansko kandidacijsko in dvo ali tričlansko volilno komisijo. Funkcije in članstva v komisijah in delovnih organih skupščine so združljive.

 1. člen

Skupščina:

 • sklepa o dnevnem redu skupščine,
 • voli člane v delovne organe skupščine,
 • potrjuje letno poročilo o poslovanju za minulo leto,
 • razpravlja in sklepa o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora,
 • sprejema delovni program Kluba,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut, Etični kodeks Kluba ter druge akte Kluba,
 • potrjuje in razrešuje člane upravnega odbora, predsednika nadzornega odbora in in predsednika strokovne komisije,
 • odloča o prenehanju delovanja Kluba,
 • odloča o pritožbah na disciplinske odločitve UO,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin.

Voli se lahko prisotne in odsotne člane. Odsotne člane se lahko voli le, če je na skupščini predloženo njihovo pisno soglasje.

 1. člen

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overovitelja.

 

UPRAVNI ODBOR

 1. člen

Upravni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja organizacijska, upravna, administrativna ter strokovno-tehnična dela. Upravni odbor za svoje delo odgovarja nadzornemu odboru in skupščini.

 1. člen

Upravni odbor sestavljajo:

 • predsednik,
 • dva redna člana kluba

Člane upravnega odbora voli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Za izvolitev v funkcijo je nujno aktivno znanje slovenskega jezika.

V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor v obdobju med dvema skupščinama nadomesti največ dva člana.

Na seje so po potrebi vabljeni člani nadzornega odbora ter po potrebi člani stalnih ali začasnih komisij, ki pa nimajo pravice odločanja.

 1. člen

Upravni odbor zastopa in navzven predstavlja predsednik. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča član upravnega odbora, katerega pooblasti predsednik Kluba.

Listine finančnega značaja podpisujeta predsednik ali blagajnik.

 1. člen

Upravni odbor:

 • sklicuje skupščino, pripravlja predloge in poročila o delu,
 • predlaga člane v organe Kluba,
 • pripravlja osnutke temeljnih in splošnih aktov,
 • pripravlja finančni načrt,
 • pripravlja letno poročilo o poslovanju,
 • določa višino članarine,
 • odloča o sedežu društva,
 • potrjuje letni koledar prireditev Kluba in skrbi za njegovo uresničevanje,
 • odloča o sprejemu novih članov,
 • odloča o imenovanju začasnih komisij, kakor tudi o ukinitvi le-teh,
 • skrbi za dvig kinološkega znanja članov,
 • skrbi za dvig ravni znanja strokovnih organov,
 • upravlja s premoženjem Kluba,
 • vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
 • predlaga in imenuje člane v stalne in začasne komisije,
 • imenuje delegacijo, ki zastopa Klub pri KZS ali drugih organizacijah,
 • skrbi za finančno-materialno poslovanje Kluba,
 • obravnava in odloča o disciplinskih prekrških članov kluba,
 • odloča o pritožbah na sklepe disciplinske komisije,
 • neposredno skrbi za uresničevanje vseh ciljev in nalog Kluba,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin.

Upravni odbor upravlja Klub v času med dvema skupščinama po smernicah, sprejetih na skupščini. Sestaja se praviloma enkrat mesečno oziroma po potrebi. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik kluba, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik kluba.

 1. člen

Upravni odbor veljavno sklepa, če mu prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov. Če je rezultat glasovanja neodločen prevlada mnenje predsednika Kluba.

 1. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje določenih nalog imenuje stalne ali začasne komisije, ki so mu za svoje delo neposredno odgovorne. Naloge in število članov teh komisij so v njegovi pristojnosti.

 

PREDSEDNIK KLUBA

 1. člen

Predsednik Kluba je predsednik upravnega odbora in zakoniti zastopnik Kluba. Izvoli in potrdi ga skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Za izvolitev v funkcijo je nujno aktivno znanje slovenskega jezika.

 

Pristojnosti predsednika so:

 • predstavlja Kluba doma in v tujini,
 • zastopa Kluba v javnem in pravnem prometu,
 • podpisuje pogodbe in druge finančne listine s pravnimi in fizičnimi osebami,
 • skrb za izvrševanje sklepov skupščine, upravnega odbora in vseh ostalih organov in komisij,
 • skrb za izvajanje in spoštovanje pričujočega statuta in vseh drugih splošnih in strokovnih aktov Kluba,
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora Kluba,
 • predlaga zamenjave članov v organih Kluba,
 • sklicuje prve seje vseh ostalih organov Kluba.

Za svoje delo je odgovoren nadzornemu odboru in skupščini Kluba.

 

STROKOVNA KOMISIJA KLUBA

 1. člen

Strokovna komisija Kluba je najvišji strokovni organ Kluba.

Strokovno komisijo Kluba sestavljajo:

 • predsednik strokovne komisije
 • dva redna člana.
 1. člen

Strokovna komisija Kluba veljavno sklepa, če ji prisostvuje več kot polovica članov komisije. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov. Če je rezultat glasovanja neodločen obvelja mnenje predsednika komisije.

Strokovna komisija Kluba je za svoje delo odgovorna skupščini Kluba.

 1. člen

Glavne dejavnosti strokovne komisije Kluba:

 • Načrtovanje in izvajanje strokovnega izpopolnjevanja članov in nečlanov Kluba v skladu z veljavnimi akti Kinološke zveze Slovenije.
 • Spremljanje in podpora delu vzrediteljev, ki so člani kluba.
 • Vodenje internih evidenc Kluba o vzrejnih rezultatih članov.
 • Svetovanje članom vzrediteljem pri vzreji rodezijskih grebenarjev.
 • Svetovanje članom kluba o vzgoji, zdravju, prehrani in negi rodezijskih grebenarjev, še posebno novim članom, ki imajo prvič rodezijskega grebenarja.
 • Priprava izobraževanj in seminarjev.
 • Priprava internih nasvetov za člane vzreditelje in člane začetnike.
 • Sodelovanje pri pripravi Klubskih prireditev.
 1. člen

Predsednika Strokovne komisije Kluba izvoli skupščina Kluba za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik Strokovne komisije Kluba sam predlaga še dva člana Strokovne komisije, ki pa ju potrdi upravni odbor Kluba. Predsednik Strokovne komisije prav tako predlaga zamenjavo članov Strokovne komisije, ki jih potrdi upravni odbor Kluba. Če upravni odbor Kluba ne potrdi predlaganih članov, mora predsednik komisije predlagati nove; če tudi novo predlaganih članov upravni odbor Kluba ne potrdi, določi dva člana strokovne komisije skupščina kluba na svoji prvi redni seji.

Predsednik strokovne komisije Kluba je lahko kinološki sodnik ali kinološki pripravnik, vzreditelj rodezijskih grebenarjev ter član Kluba.

 

NADZORNI ODBOR

 1. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Za izvolitev v funkcijo je nujno aktivno znanje slovenskega jezika. Na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.

 1. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora v času med dvema skupščinama in vrši stalen nadzor nad strokovnim in poslovnim delom Kluba. Na zahtevo nadzornega odbora so vsi organi kluba dolžni predložiti zahtevano dokumentacijo ali poročilo.

Nadzorni odbor je odgovoren skupščini, na kateri mora poročati o svojem delu.

 1. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora.

 

DISCIPLINSKI POSTOPEK

 1. člen

Disciplinski postopek vodi upravni odbor Kluba. Disciplinske ukrepa izreka v skladu s statutom in drugimi akti kluba.

 1. člen

Disciplinski prekršek stori član Kluba ki:

 • zavestno in namerno krši statut Kluba, kakor tudi druge listine Kluba;
 • krši določila Etičnega kodeksa Kluba;
 • krši določila Vzrejnega pravilnika;
 • z neprimernim obnašanjem ustvarja nered ali moti delo organov Kluba in/ali klubskih prireditev;
 • žali ali kleveta drugega člana Kluba;
 • s svojim delovanjem vnaša razdor med člane oziroma organe Kluba;
 • ne opravlja nalog in funkcij ali pa te opravlja nevestno in s svojim ravnanjem povzroča škodo Klubu;
 • ne spoštuje Zakona o zaščiti živali.

O disciplinskih prestopkih odloča upravni odbor. Če se član kluba, ki mu je bil izrečen disciplinski ukrep z njim ne strinja, se lahko pritoži na skupščino kluba. Do odločitve skupščine glede disciplinskega ukrepa velja odločitev upravnega odbora Kluba (pritožba ne zadrži izvršbe).

 1. člen

Upravni odbor  lahko izreče članom Kluba naslednje disciplinske ukrepe:

 • ustni opomin,
 • pisni opomin,
 • prepoved udeležbe na kinoloških prireditvah Kluba za določeno obdobje,
 • prepoved izvrševanja funkcij v Klubu za določeno obdobje,
 • trajna prepoved opravljanja funkcij v Klubu,
 • opomin pred izključitvijo ali izključitev iz članstva Kluba za določeno obdobje in
 • trajna izključitev iz članstva Kluba.

 

SPLOŠNI AKTI KLUBA

 1. člen

Splošni akti Kluba so:

 • Statut,
 • Etični kodeks

Skupščina Kluba lahko sprejme še druge splošne akte, s katerimi se podrobno uredijo posamezna področja dejavnosti Kluba.

 

 1. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
 1. člen

Dohodki Kluba so:

 • članarina,
 • dohodki od prireditev in reklam,
 • prispevki donatorjev,
 • prostovoljni prispevki članov,
 • darila in volila,
 • plačila in prispevki sponzorjev,
 • iz javnih sredstev,
 • iz drugih virov.

Finančna sredstva se porabljajo v skladu s finančnim načrtom, ki ga pripravi upravni odbor Kluba.

 1. člen

Premoženje Kluba so premičnine in nepremičnine, ki so kot last Kluba vpisane v inventarno knjigo. O odtujitvi ali nabavi premičnine odloča upravni odbor. O odtujitvi ali nabavi nepremičnine odloča skupščina.

 1. člen

Finančno-materialno poslovanje mora biti vodeno v skladu s pravili, ki veljajo za društva in računovodskimi standardi za društva. Finančno poslovanje Kluba vodi blagajnik v skladu s statutom Kluba in Zakonom o društvih.

Klub posluje preko transakcijskega računa pri poslovni banki. Za podpisovanje nalogov za porabo sredstev ima Klub registrirane podpisnike, ki jih določi upravni odbor Kluba.

 1. člen

Blagajnik prejemke in izdatke beleži v blagajniško knjigo. Za svoje delo blagajnik odgovarja upravnemu odboru. Javnost poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana organa Kluba do vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo.

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko Klub v skladu z veljavno zakonodajo pogodbeno najame strokovnjaka z ustreznega področja.

 1. člen

Blagajnik vsako koledarsko leto do 1. februarja sestavi letno poročilo o poslovanju Kluba in ga da na vpogled nadzornemu odboru, ki nato na prvi skupščini poroča o poslovanju.

Letno poročilo o poslovanju Klub predloži do zakonsko predpisanega roka organizaciji, ki je pooblaščena za obdelovanje in objavo podatkov. Poročilo mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju Kluba ter mora biti sestavljeno skladno z računovodskimi standardi za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija in z določbami tega statuta.

 1. člen

Klub se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo pod pogoji, ki jih določa zakon. Pridobitna dejavnost ni osnovni namen Kluba in služi pridobivanju sredstev, namenjenih za delo in izvajanje programa Kluba. Če Klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja Kluba med člane je nična.

 1. člen

Sponzorji Kluba so fizične in pravne osebe, ki finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo Klubu.

Razmerja in obveznosti sponzorja ter Kluba so določene s posebno pogodbo, ki jo v imenu Kluba podpiše predsednik Kluba. Sponzorsko pogodbo pred sklenitvijo potrdi upravni odbor.

 

 1. PRENEHANJE KLUBA
 1. člen

Klub preneha z delom po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

O prenehanju in premoženju Kluba odloči skupščina z dvotretinjsko večino. O prenehanju se v tridesetih dneh obvesti pristojni organ, ki vnese zaznambo v register društev in izda ustrezno odločbo.

Premoženje Kluba se v primeru prenehanja prenese na Kinološko zvezo Slovenije.

 

VII. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

 1. člen

Ta statut velja od dneva, ko ga sprejme skupščina in overi pristojni upravni organ.

 1. člen

Organiziranost in delovanje organov se mora uskladiti s tem statutom v enem letu od njegovega sprejema.

 

 1. člen

Statut Kluba spreminja in dopolnjuje skupščina po postopku, ki velja za njegov sprejem.

 

Popravljeni statut je potrdila skupščina Kluba rodezijskih grebenarjev Slovenije na svoji redni skupščini v Ljubljani, dne 16.03.2019
Zastopnik društva:
Matjaž Fekonja